ഞൊടിക്കുക - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Flip
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
snap