ഞെളിയുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Perk
Strutted
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cock
peacock
plume
writhe