ഞെളിഞ്ഞു നടത്തം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
stalk