ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നവന് - meaning in english

നാമം (Noun)
Stalker