ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Stalking