ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
peacock
stalk