ഞെരുങ്ങുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
To be conjested
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
pinch