ഞെരുങ്ങിയ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
compact
dense
solid
Crowded