ഞെരുങ്ങിച്ചേര്‍ന്ന - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
compact