ഞെരുങ്ങിക്കടക്കുന്നതായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Thready