ഞെരുങ്ങിക്കടക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
thread