ഞെരുങ്ങി ആയാസപ്പെട്ട് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
scarce