ഞായറാഴ്‌ച ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ചിത്രരചന നടത്തുന്നയാള് - meaning in english

നാമം (Noun)
Sunday painter