ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Monday