ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ചുള്ള ഏത് ദിവസവും - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
week-day