ഞാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
I grant you