ഞാന്‍ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
I beg your pardon