ഞാന്‍ പറുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Mark my words