ഞാന്‍ പറയുന്നത്‌ സത്യമാണ്‌ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Take it from me