ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ അപേക്ഷിക്കുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Prithee (I pray thee)