ഞാന്‍ തന്നെ - meaning in english

നാമം (Noun)
Myself