ഞാന്‍ കണ്ടെത്തി - meaning in english

നാമം (Noun)
Eureka