ഞാന്‍ ഒരിക്കലും അത്‌ ചെയ്യുകയില്ല - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Far be it from me