ഞാന്‍ എന്ന ഭാവം കാട്ടുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Rivalled