ഞാന്‍ ഉറപ്പുതരുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
I give you my word