ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെന്നു സത്യം - meaning in english

നാമം (Noun)
I am sure