ഞാന്‍ അതു കണ്ടെത്തി എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള വ്യക്ഷേപകം - meaning in english

നാമം (Noun)
Eureka