ഞാനോ നീയോ എന്ന വിധം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Neck and neck