ഞാനെന്നഭാവമില്ലാത്ത - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
unassuming