ഞാനെന്തിനു നിങ്ങളോടു കൃതജ്ഞനാലുവാവണം - meaning in english

നാമം (Noun)
Thank you for nothing