ഞാനാ ഓഫര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Now you are talking