ഞാനതു പറഞ്ഞുകൂടാ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
My lips are sealed