ഞാത്തുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hang