ഞാണ് - meaning in english

നാമം (Noun)
Bow-string
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
chord
cord
string