ഞാണൊലി മുഴങ്ങുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Twang