ഞാണിന്‍മേല്‍ക്കളിയിലെ ഒരു അഭ്യാസം - meaning in english

നാമം (Noun)
Acrobatic feat