ഞാണിന്‍മേല്‍ കളിയിലുള്ള വൈദഗ്‌ദ്യം - meaning in english

നാമം (Noun)
Rope-manship