ഞാണിന്മേല്‍ക്കളിക്കാരന് - meaning in english

നാമം (Noun)
Acrobat