ഞാണിന്മേല്‍ക്കളിക്കായുള്ള തിരശ്ചീന ദണ്‌ഡ് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Trapeze