ഞാണിന്മേല്‍ക്കളി - meaning in english

നാമം (Noun)
Tightrope walk