ഞാണിന്മേല്‍ കളിക്കാരന് - meaning in english

നാമം (Noun)
Tumbler