ഞാണിന്മേല്‍ കളിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വടം - meaning in english

നാമം (Noun)
Tight-rope