ഞാഞ്ഞൂല് - meaning in english

നാമം (Noun)
Earth-worm
Earthworm
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
worm