ഞാങ്ങല്‍ കൊണ്ടലങ്കരിച്ച - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Flounced