ഞരമ്പുവലി - meaning in english

നാമം (Noun)
Tetanus
Tic
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cramp
spasm