ഞരമ്പുരോഗത്തിന്‌ ചികിത്സിക്കുന്ന ആള് - meaning in english

നാമം (Noun)
Chiropractor