ഞരമ്പുകോശങ്ങള്‍ തിങ്ങിക്കൂടിയ (ഞരമ്പുകളിലെ) മുട്ട് - meaning in english

നാമം (Noun)
Ganglion