ഞരമ്പുകള്‍ വലിഞ്ഞുമുറുകിയ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
High-strung