ഞരമ്പുകള്‍ പിരിമുറുക്കത്തിലായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Highly stringed