ഞരമ്പുകളിലൂടെയുള്ള സംജ്ഞാ സംപ്രേക്ഷണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന അമിനോ രാസവസ്തു - meaning in english

നാമം (Noun)
Dopamine